สารบัญ

25 กรกฎาคม 2557

เตือนภัย การระบาดของไรแดงในมันสำปะหลัง

ระยะนี้ หลายพื้นที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง สภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง เหมาะสมต่อการระบาดของไรแดง ซึ่งเริ่มมีการระบาดแล้วในหลายท้องที่ เกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังควรหมั่นสำรวจแปลงปลูก หากพบการระบาดจะได้ป้องกันกำจัดทันก่อนที่จะระบาดรุนแรง ทำความเสียหายต่อผลผลิต

ไรแดง เป็นศัตรูที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของมันสำปะหลัง ที่มักระบาดในฤดูแล้ง หรือ เมื่อฝนทิ้งช่วง โดยไรแดงจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบทำให้สูญเสียคลอโรฟิลล์ หากระบาดรุนแรงจะเคลื่อนย้ายไปดูดกินบนยอดอ่อน สร้างเส้นใยปกคลุมใบและลำต้น ทำให้ผิวใบด้านบนเป็นจุดด่างประสีเหลืองซีด ยอดไหม้ ใบเหี่ยวแห้ง และร่วง หากเกษตรกรพ่นสารป้องกันกำจัดไรได้ทัน ก็จะสามารถยับยั้งการระบาดได้

ในสภาพธรรมชาติ แปลงมันสำปะหลังจะมีศัตรูธรรมชาติที่คอยทำลายแมลงศัตรูพืชอยู่มาก แต่ระยะที่ผ่านมาเริ่มมีการใช้สารเคมีในแปลงปลูกมันสำปะหลังมากขึ้น ทำให้ศัตรูธรรมชาติถูกทำลาย จึงมีการระบาดของศัตรูพืช เช่น เพลี้ยแป้ง ไรแดง และแมลงหวี่ขาว รุนแรงมากขึ้น

กรณีที่ไรแดงระบาดรุนแรง กลุ่มกีฏวิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ได้แนะนำชนิดและอัตราของสารฆ่าไรที่มีประสิทธิภาพในการกำจัด ดังนี้

- ไพริดาเบน (pyridaben) ๒๐% ดับบลิวพี อัตรา ๑๐ กรัม/น้ำ ๒๐ ลิตร

- เฟนบูทาติน ออกไซด์ (fenbutatin oxide) ๕๕% เอสซี อัตรา ๑๐ ซีซี/น้ำ ๒๐ ลิตร

- สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen) ๒๔% เอสซี อัตรา ๖ ซีซี/น้ำ ๒๐ ลิตร

- เตตราไดฟอน (tetradifon) ๗.๒๕% อีซี อัตรา ๕๐ ซีซี/น้ำ ๒๐ ลิตร

ในการใช้สารฆ่าไร ไม่ควรพ่นชนิดเดียวกันติดต่อกันเกิน ๓ ครั้ง ควรสลับชนิดสารเพื่อป้องกันการต้านทานต่อสาร ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๔๑๒๘

ลักษณะการทำลายของไรแดง

ภาพที่ 1 อาการเริ่มแรกที่เกิดจากการทำลายของไรแดง ใบเกิดจุดประสีขาวโดยเฉพาะตามแนวเส้นกลางใบ

ภาพที่ 2 พลิกดูใต้ใบจะเห็นตัวไรแดง ลักษณะเป็นจุดแดงขนาดเล็ก

ภาพที่ 3 ไรแดงทำลายอย่างรุนแรง ใบเริ่มเป็นสีน้ำตาล


ภาพที่ 4 หากไม่มีการป้องกันกำจัดไรแดงที่เหมาะสม ทำให้มันสำปะหลังใบไหม้ แห้ง ต้นตาย


ข้อมูล:กลุ่มกีฏวิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

ซื้อปุ๋ยอย่างไร ให้คุ้มค่าเงินปุ๋ยเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญและจำเป็นต่อการปลูกพืช เป็นส่วนที่จะทำให้ต้นทุนการปลูกพืชเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นการพิจารณาเลือกซื้อปุ๋ยเพื่อให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุดเป็นสิ่งที่เกษตรกรควรให้ความสนใจ ในท้องตลาดมีปุ๋ยเคมีผลิตมาจำหน่ายหลายสูตรมากเกินความจำเป็น ก็เพื่อประโยชน์ในการขายให้ได้กำไรมากที่สุด โดยผู้ผลิตลงทุนต่ำที่สุด ธาตุอาหารที่อยู่ในปุ๋ยแต่ละตัวมีราคาไม่เท่ากัน ธาตุอาหารฟอสฟอรัส (P) ราคาแพงที่สุด ธาตุอาหารไนโตรเจน (N) รองลงมา และธาตุอาหารโพแทสเซียม (K) ราคาถูกที่สุด ดังนั้นผู้ผลิตสูตรต่าง ๆ จึงพยายามหลีกเลี่ยงการผลิตปุ๋ยที่มี P สูง เพราะจะทำให้ต้นทุนสูง

วิธีการง่ายๆ ในการคิด ก่อนตัดสินใจซื้อปุ๋ยมาใช้ให้คุ้มค่าของเงินที่เสียไป มีขั้นตอนดังนี้

กำหนดค่าของธาตุอาหารตามราคา คือ
ธาตุอาหารฟอสฟอรัส (P) ให้มีค่า 3
ธาตุอาหารไนโตรเจน (N) ให้มีค่า 2
ธาตุอาหารโพแทสเซียม (K) ให้มีค่า 1
** เป็นการสมมุติเพื่อประโยชน์ในการคำนวณเท่านั้น **

ขั้นต่อไป เอาค่าของธาตุอาหาร NPK ที่สมมุติ มาคูณกับธาตุอาหารหลักของแต่ละสูตร โดยจัดแยกกลุ่มที่มีสูตรธาตุอาหารใกล้เคียงกัน เช่น

สูตรปุ๋ย................คูณ กับค่าของ NPK............................มีคุณค่าของสูตร
16-8-8.......(16x2) – (8x3) - (8x1)...เท่ากับ 32+24+8.............= 64
16-12-8.....(16x2) – (12x3) - (8x1)...เท่ากับ 32+36+8.............= 76
16-16-8.....(16x2) – (16x3) - (8x1)...เท่ากับ 32+48+8.............= 88
16-20-0.....(16x2) – (20x3) - (0x1)...เท่ากับ 32+60+0.............= 92

จากนั้น คิด ค่าการเอาเปรียบ
ให้เอาคุณค่าของแต่ละสูตรที่คำนวณได้ ไปหาร ราคาขายแต่ละกระสอบ จะได้ ค่าการที่เอาเปรียบของแต่ละสูตร ตัวเลขยิ่งมากเท่าใด แสดงว่าสูตรนั้นยิ่งเอาเปรียบมาก คุ้มค่าเงินน้อย

เช่น
• สูตร 16-8-8 มีคุณค่าของสูตร 64 ขายกระสอบละ 650 บาท มีค่าการเอาเปรียบ = 650÷64 = 10.15
• สูตร 16-12-8 มีคุณค่าของสูตร 76 ขายกระสอบละ 710 บาท มีค่าการเอาเปรียบ = 710÷76 = 9.34
• สูตร 16-16-8 มีคุณค่าของสูตร 88 ขายกระสอบละ 800 บาท มีค่าการเอาเปรียบ = 800 ÷88 = 9.09
• สูตร 16-20-0 มีคุณค่าของสูตร 92 ขายกระสอบละ 720 บาท มีค่าการเอาเปรียบ = 720÷92 = 7.82

จะเห็นว่าสูตร16-8-8 เอาเปรียบเกษตรกรมากที่สุด เพราะมีค่าการเอาเปรียบถึง 10.15
ส่วนสูตร 16-20-0 เอาเปรียบเกษตรกรน้อยกว่า มีค่าการเอาเปรียบ 7.82 เท่านั้น
ดังนั้น ควรเลือกซื้อสูตร 16-20-0 เพราะเอาเปรียบเกษตรกรน้อยกว่า
แต่ถ้าต้องการธาตุอาหารโพแทสเซียม (K) ก็ควรใช้สูตร 16-16-8 จะคุ้มค่าที่สุด เพราะมีค่าการเอาเปรียบ 9.09

สรุปแล้ว ถ้าปุ๋ยมีราคาขายแต่ละกระสอบเท่ากัน ให้เลือกซื้อสูตรที่มีค่าการขายที่เอาเปรียบน้อยกว่า จะคุ้มค่าเงินที่สุด

ดังนั้นถ้ามีสูตรปุ๋ยใหม่ๆแปลกๆออกมาวางขายในท้องตลาด เกษตรกรสามารถ คำนวณตามวิธีที่กล่าวมาข้างต้น
เปรียบเทียบดู แล้วเลือกซื้อปุ๋ยสูตรที่คุ้มค่าเงินที่สุด

ที่มา:คู่มือการผสมปุ๋ยใช้เอง

21 กรกฎาคม 2557

ศูนย์รับแจ้งเบาะแสปัจจัยการผลิตไม่ได้คุณภาพและรับเรื่องร้องเรียนปัญหาการเกษตร

ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ รับแจ้งเบาะแส ปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปุ๋ย สารกำจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช ที่ไม่ได้คุณภาพ รับเรื่องร้องเรียนปัญหาการเกษตร รวมทั้งให้คำแนะนำปัญหาในการผลิตพืช ตามนโยบายช่วยเหลือประชาชน ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

เกษตรกร หรือประชาชน สามารถแจ้งเบาะแส ร้องเรียน หรือ ขอรับคำปรึกษาได้ที่ ศูนย์วิจัยฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรที่อยู่ใกล้บ้าน ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค14 พฤษภาคม 2557

ผลกระทบของสารกำจัดวัชพืชที่ใช้ในการเกษตร

การใช้สารกำจัดวัชพืช หรือ ยาฆ่าหญ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดวัชพืชที่ขึ้นในแปลงปลูกทั้งบนดินและใต้ดิน เพื่อไม่ให้ไปแย่งปัจจัยการเจริญเติบโตจากพืชปลูก เป็นวิธีการที่เกษตรกรนิยมปฏิบัติ เนื่องจากสะดวก ให้ผลรวดเร็ว ไม่ต้องใช้แรงงานมาก

การใช้สารกำจัดวัชพืชต้องมีความรู้และใช้ให้ถูกต้อง สารกำจัดวัชพืชมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีคุณสมบัติในการเข้าทำลายในพืชต่าง ๆ กัน การใช้สารกำจัดวัชพืชให้ถูกชนิดและใช้ให้ถูกวิธีตามคำแนะนำ ทำให้สารมีประสิทธิภาพในการกำจัดได้ดี และไม่เป็นอันตรายต่อพืชที่ปลูก พืชชนิดอื่นในพื้นที่ข้างเคียง สิ่งแวดล้อม หรือต่อผู้ใช้เอง

ผลกระทบจากการใช้สารกำจัดวัชพืชที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มักพบในช่วงต้นฤดูปลูก เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป เกิดจากละอองสารกำจัดวัชพืชที่เกษตรกรพ่นเพื่อควบคุมวัชพืชในแปลงปลูกปลิวไปทำความเสียหายแก่พืชปลูกในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียง เช่น การพ่นสารกำจัดวัชพืช อมิทริน อทราซีน หรือ ทูโฟว์ดี เพื่อกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย มักส่งผลกระทบต่อพืชปลูกชนิดอื่น มันสำปะหลัง พริก และพืชใบกว้างอีกหลายชนิดมีความอ่อนแอต่อสารดังกล่าวและมักได้รับผลกระทบในแต่ละปี เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว ในพื้นที่ที่มีการปลูกพืชต่างชนิดในบริเวณใกล้เคียงกัน เกษตรกรที่จะใช้สารกำจัดวัชพืช ควรศึกษาวิธีการใช้สารโดยอ่านจากฉลากอย่างละเอียด และเพิ่มความระมัดระวังในการใช้สารกำจัดวัชพืชมากขึ้น มีการพูดคุยทำความเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการปลูกพืชหรือก่อนที่จะมีการพ่นสารกำจัดวัชพืช เพื่อป้องกันความเสียหายและลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรด้วยกัน หากยังไม่เข้าใจในการใช้สารกำจัดวัชพืช สามารถขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

ตากฟ้า 86-5 : ฝ้ายพันธุ์ใหม่เส้นใยสีเขียว

ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ โดย ดร.ปริญญา สีบุญเรือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ ได้พัฒนาพันธุ์ฝ้ายเส้นใยสีเขียว ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดมลภาวะที่เกิดจากสารเคมีและน้ำเสียในการฟอกย้อม เพื่อเป็นการยกระดับมูลค่าผลผลิตฝ้าย และผลิตภัณฑ์สิ่งทอของไทย โดยการผสมข้ามระหว่างพันธุ์ตากฟ้า 2 ซึ่งเป็นพันธุ์ฝ้ายเส้นใยยาว ให้ผลผลิตสูง และทนทานต่อโรคใบหงิก กับพันธุ์ฝ้ายเส้นใยสีเขียวที่เส้นใยมีความยาวปานกลางแต่อ่อนแอต่อโรคใบหงิก

นำลูกผสมที่ได้รับไปทำการผสมย้อนกลับไปหาพันธุ์ตากฟ้า 2 อีก 4 ครั้ง แล้วทำการคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ฝ้ายที่มีเส้นใยสีเขียวและมีคุณภาพเส้นใยที่ดี ประมาณ 20 สายพันธุ์ ในระหว่างปี 2543-2550 จากนั้นทำการประเมินผลผลิต และศึกษาข้อมูลจำเพาะอื่นๆ ในระหว่างปี 2551-2554 รวมทั้งสิ้นเป็นเวลา 12 ปี คัดเลือกจนได้พันธุ์ฝ้ายสีเขียวที่ให้ผลผลิตสูงสุด และมีคุณภาพเส้นใยดีที่สุด โดยเฉพาะความยาวและความนุ่ม สำหรับเผยแพร่และแนะนำสู่เกษตรกร ขณะนี้ศูนย์ฯ ได้ผลิตเมล็ดพันธุ์ฝ้าย ตากฟ้า 86-5 สำหรับจำหน่ายให้เกษตรกร ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-5624-1019